Rikosrekisteriote iäkkäiden kanssa toimimiseen

Rikosrekisteriote esitettäväksi iäkkäiden kanssa työskentelyä varten:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta tulee voimaan 1.1.2024. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajana toimivalla työnantajalla on oikeus, ja yli kolmen kuukauden mittaisissa työ- tai palvelussuhteissa velvollisuus, pyytää työntekijää esittämään itsestään rikosrekisteriotteen.

Iäkkäiden kanssa työskentelyä varten otetta voi hakea Oikeusrekisterikeskukselta vasta lain voimaantulon jälkeen vuonna 2024. Vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevien osalta oikeus ja velvollisuus rikosrekisteriotteen tarkistamiseen tulee voimaan 1.1.2025.

Palveluntuottaja voi pyytää esittämään rikosrekisteriotteen, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu iäkkäiden henkilöiden avustamista, tukemista, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa iäkkään henkilön kanssa.

Otetta voi vaatia esitettäväksi ainoastaan sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajana toimiva työnantaja.

Työntekijän rikosrekisteriote annetaan vain henkilölle itselleen. Henkilö ei voi valtuuttaa esimerkiksi työnantajaa tilaamaan otetta. Oikeusrekisterikeskus harkitsee, täyttyvätkö laissa säädetyt edellytykset otteen myöntämiseksi.

Ote on tarkoitettu esitettäväksi ainoastaan työnantajalle. Rikosrekisteriotteen nähtäväksi esittäneen henkilön henkilötietoihin saadaan tehdä ainoastaan merkinnät rikosrekisteriotteen esittämisestä ja otteen päiväyksestä. Työnantaja ei saa ottaa otteesta jäljennöstä. Rikosrekisteriote on palautettava otteen esittäneelle henkilölle viipymättä. Ote on voimassa kuusi kuukautta.

Otteen tilaaminen ja lähettäminen

Työntekijän otetta tilattaessa on ilmoitettava, mitä työnantajaa ja tehtävää varten se tilataan. Jos työnhakija kuuden kuukauden kelpoisuusajan kuluessa joutuu esittämään rekisteritietonsa myös muulle työantajalle kuin mitä varten ote on tilattu, hän voi käyttää aiemmin tilaamaansa otetta. Ote voidaan tilata vasta, kun henkilön valinta tehtävään on selvä.

Rikosrekisteriote voidaan lähettää tilaajan väestörekisterissä voimassa olevaan osoitteeseen.

Ote maksaa sähköisestä asiointipalvelusta tilattaessa 6,00 euroa ja muuten 12,00 euroa. Sähköisessä asiointipalvelussa tehtävä hakemus maksetaan tilattaessa. Postitse ja sähköpostitse lähetetyt hakemukset laskutetaan erikseen.

Hakemukset sähköisesti: Siirry Oikeusrekisterikeskuksen sähköiseen asiointipalveluun

Otteen tilaaminen onnistuu helposti täyttämällä ja lähettämällä sähköinen hakemus asiointipalvelun kautta. Sähköinen asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen (pankki- tai mobiilitunnistautuminen). Jos käytettävissäsi ei ole sähköistä tunnistautumista, voit tulostaa hakemuslomakkeen.

Otteessa olevat tiedot

Rikosrekisteriotteeseen merkitään ainoastaan ne rikosrekisteriin sisältyvät tiedot, joilla on arvioitu olevan erityistä merkitystä, kun henkilö työskentelee iäkkäiden henkilöiden kanssa.
Otteeseen merkitään siten tiedot ratkaisusta, jolla henkilö on tuomittu seuraavista rikoksista:

 1. Lapseen kohdistuvat rikokset
  lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittäminen
  törkeä lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittäminen
  lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapito
  lasta seksuaalisesti esittävän esityksen seuraaminen
  seksuaalinen kajoaminen lapseen
  törkeä seksuaalinen kajoaminen lapseen
  lapsenraiskaus
  törkeä lapsenraiskaus
  lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
  korvauksen tarjoaminen nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta
  lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

 2. Seksuaalirikokset
  raiskaus
  törkeä raiskaus
  seksuaalinen kajoaminen
  törkeä seksuaalinen kajoaminen
  seksuaalinen hyväksikäyttö
  seksuaalinen ahdistelu
  seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen
  seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö
  paritus
  törkeä paritus
  sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen

 3. Väkivaltarikokset
  tappo
  murha
  surma
  törkeä pahoinpitely
  törkeä ryöstö

 4. Vapauteen kohdistuvat rikokset
  ihmiskauppa
  törkeä ihmiskauppa

 5. Huumausainerikokset
  huumausainerikos
  törkeä huumausainerikos
  huumausaineen käyttörikos
  huumausainerikoksen valmistelu
  huumausainerikoksen edistäminen
  törkeä huumausainerikoksen edistäminen

Otteeseen merkitään tiedot myös sakkorekisteriin merkityistä sakoista, jotka on tuomittu lapseen kohdistuvista rikoksista tai seksuaalirikoksista.

Jos henkilö ei ole syyllistynyt edellä tarkoitettuihin rikoksiin, rikosrekisteriote sisältää todistuksen tästä. Rikosrekisteriotteesta ei siten ilmene, jos rikosrekisterissä on tieto muusta kuin edellä luetelluista rikoksista.

  Julkaistu 21.11.2023