Information

Kungörelseregistret är ett riksomfattande register som upprätthålls av Rättsregistercentralen. Registrets syfte är att öka offentligheten av allmänna kungörelser och förbättra tillgången till uppgifterna i dem och därmed förbättra bevakningen av borgenärernas intressen.

I kungörelseregistret införs uppgifter som baserar sig på en domstols eller en myndighets beslut som gäller

Offentlig stämning, konkursbevakningInledande av företagssaneringsförfarande eller aktiebolags fusion, delning eller utdelning av medel, eller andra i lagstiftningen om sammanslutningar och stiftelser avsedda åtgärder eller beslut som skall kungöras i den officiella tidningen.

Sökningar i kungörelseregistret är avgiftsfria

Rättsregistercentralen ansvarar för kungörelseregistret och ger stöd i tekniska frågor tfn 029 56 65693, fax 029 56 65701 och e-post: oikeusrekisterikeskus(a)om.fi

Den som i kungörelsen har angetts som mottagare av meddelanden svarar på frågor som gäller sakinnehållet och mottagande av meddelanden. Patent- och registerstyrelsen svarar på frågor som inte gäller domstolarnas kungörelser, tfn (09) 6939 5900.

Kungörelses art

Det går att bläddra bland tingsrätternas kungörelser där beslut har fattats efter den 1 april 2004.

Offentlig stämning

KonkursbevakningInledande av företagssaneringsförfarande

Fusion av stiftelser

Dessutom inför Patent- och registercentralen i registret:

Fusion

 • Andelslagets kombinationsfusion
 • Kombinationsfusion
 • Andelslagets fusion
 • Fusion
 • Kallelse till innehavare av särskilda rättigheter i fusion

Delning

 • Andelslagets delning
 • Delning
 • Kallelse till det övertagande bolagets borgenärer vid delningen
 • Kallelse till innehavare av särskilda rättigheter i delning

Kallelse

 • Kallelse till det övertagande andelslagets borgenärer
 • Kallelse till det övertagande bolagets borgenärer

Avregistrering av andelslag från handelsregistret

Nedsättande av placeringsandelskapital

Nedsättande av aktiekapital

Avstående från koncession

 • Andelsbankens koncession
 • Koncession

Utbetalning av vinst eller annat fritt eget kapital

Nedsättande av reservfonden

Ombildning

 • Abp till Ab
 • Andelslag till Ab
 • Ändring av företagsform

Nedsättning av överkursfonden

Offentlig stämning i likvidation

Bolags försättande i likvidation eller avregistrering

Överlåtelse av affärsverksamhet

Ändring av bolagsordningen eller avvikande från des uppdrag


 
Publicerad 15.4.2015